K-means based Fingerprint Segmentation with Sensor Interoperability
M1 Gongping Yang, Guang-Tong Zhou, Yilong Yin and Xiukun Yang. M2 , EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, No.4:495-502,2010. Cailing Dong, Yilong Yin, Xi
The page you requested was removed